Podstawowe informacje | firmie i zasady ochrony prywatności |

Warunki dostawy i płatności Pedax GmbH

od lutego 2016

I. Ogólny obszar zastosowania

1. Warunki zakupu, które są sprzeczne z lub różnią się od niniejszych warunków, mają zastosowanie, jeżeli oraz w zakresie, w jakim PEDAX wyrazi swoją pisemną zgodę na takie warunki. Niniejszym wyraźnie odrzuca się wszelkie warunki zakupu, które wykluczają lub ograniczają możliwość stosowania warunków dostawy i płatności PEDAX, oraz warunki zakupu, na podstawie których realizacja zamówienia oznacza przyjęcie warunków klienta.

2. Nasze warunki dostawy i płatności obowiązują wyłącznie podmioty gospodarcze zgodnie z § 310 pkt 1 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB).


II. Oferta – dokumenty ofertowe

Dokumenty dotyczące oferty, takie jak ilustracje, rysunki, informacje dotyczące wagi i wymiarów, mają jedynie charakter orientacyjny, chyba że wyraźnie określono, iż należy je traktować jako wiążące. PEDAX zastrzega sobie prawo oraz zachowuje prawa autorskie do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów; takich dokumentów nie można udostępniać osobom trzecim. Plany oznaczone przez klienta jako poufne PEDAX może udostępniać osobom trzecim wyłącznie za zgodą klienta.


III. Zakres dostawy

1. Decydujące o zakresie dostawy w przypadku złożenia oferty przez firmę PEDAX ze wskazanym okresem jej ważności i terminem przyjęcia zamówienia jest pisemne potwierdzenie zamówienia przekazane przez PEDAX; brak potwierdzenia zamówienia w odpowiednim terminie oznacza, że zamówienie jest przyjęte.

2. Dodatkowe umowy i zmiany wymagają pisemnego zatwierdzenia przed firmę PEDAX.


IV. Cena i płatność

1. Jeżeli nie została zawarta żadna inna umowa, obowiązują ceny loko fabryka, które obejmują załadunek w zakładzie produkcyjnym, ale bez opakowania.

2. Ceny nie zawierają podatku VAT; kwota podatku zostanie wskazana oddzielnie na fakturze zgodnie z ustawową stawką obowiązującą w dniu jej wystawienia.

3. Jeżeli nie została zawarta żadna specjalna umowa, płatność należy dokonać gotówką, bez potrącenia kosztów należnych na rzecz agenta płatniczego PEDAX, w następujący sposób:

45% zaliczki po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,

50% bezpośrednio po otrzymaniu przez klienta informacji o gotowości do wysyłki głównych części;

pozostała kwota w ciągu kolejnego miesiąca.

4. Podatek VAT będzie płatny narastająco wraz z każdą ratą.

5. Klient ma prawo do potrącenia swoich należności tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone, są bezsporne lub zostały zaakceptowane przez PEDAX. Ponadto PEDAX posiada prawo do skorzystania z prawa zatrzymania, o ile jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.


V. Czas dostawy

1. Bieg okresu dostawy rozpoczyna się z chwilą wysyłki potwierdzenia zamówienia, jednak nie wcześniej niż przed dostarczeniem dokumentów, zezwoleń i zwolnień oraz dokonaniem płatności uzgodnionej zaliczki przez klienta.

2. Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli do momentu jego upływu przedmiot dostawy opuścił stację lub zgłoszona została gotowość do jego wysyłki.

3. Termin dostawy zostanie w rozsądny sposób wydłużony w przypadku konieczności podjęcia działań w zakresie sporów pracowniczych, w szczególności w przypadku strajku i lokautu, a także w przypadku zaistnienia nieprzewidzianej przeszkody, na którą PEDAX nie ma wpływu, w zakresie, w jakim taka przeszkoda będzie miała istotny i możliwy do udowodnienia wpływ na realizację lub dostawę przedmiotu dostawy. Dotyczy to także sytuacji, gdy takie okoliczności będą miały miejsce u poddostawców. PEDAX nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione okoliczności, jeżeli ich wystąpienie będzie miało miejsce w okresie już trwającej zwłoki. W istotnych przypadkach PEDAX możliwie jak najszybciej poinformuje klienta o rozpoczęciu i zakończeniu trwania takiej przeszkody.

4. Jeżeli klient opóźnia się z odbiorem lub w sposób zawiniony naruszy inne obowiązki w zakresie współpracy, firma PEDAX będzie upoważniona do zażądania odszkodowania z tytułu powstałych szkód, w tym z tytułu poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów. Zachowane zostaje prawo do dalszych roszczeń.

5. Po upływie ustalonego terminu bez dopełnienia obowiązków firma PEDAX będzie uprawniona do wykorzystania przedmiotu dostawy w inny sposób i wyznaczenia klientowi nowego odpowiednio wydłużonego terminu dostawy.

6. Dotrzymanie terminu dostawy zakłada również spełnienie przez klienta wszystkich jego zobowiązań wynikających z umowy.


VI. Przeniesienie ryzyka

1. Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej w momencie wysyłki przedmiotu dostawy, nawet w przypadku realizacji dostaw częściowych lub w przypadku gdy PEDAX podjął się realizacji innych obowiązków i usług, np. pokrycie kosztów wysyłki lub transport i instalacja.

2. Na życzenie i koszt klienta wysyłka zostanie ubezpieczona przez PEDAX przed kradzieżą, zniszczeniem, szkodami powstałymi w czasie transportu, z powodu pożaru i zalania, a także z tytułu innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu.

3. Jeżeli dostawa będzie opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi klient, ryzyko przechodzi na klienta z dniem gotowości do wysyłki; jednakże PEDAX wykupi żądane przez klienta ubezpieczenie na jego koszt.

4. Dostarczony towar, nawet jeśli wykazuje nieistotne wady, zostanie podjęty i przyjęty przez klienta, bez uszczerbku dla praw wynikających z § VIII.

5. Dopuszczalne są dostawy częściowe.


VII. Zastrzeżenie prawa własności

1. PEDAX zastrzega sobie zachowanie prawa własności do przedmiotu dostawy do czasu uregulowania wszystkich wysuniętych przez PEDAX przeciwko klientowi roszczeń wynikających ze współpracy handlowej, w tym przyszłych roszczeń z tego samego tytułu lub wynikających z umów zawartych w późniejszym czasie. Dotyczy to także sytuacji, gdy poszczególne lub wszystkie roszczenia PEDAX są zawarte na bieżącej fakturze, a saldo jest rozliczone i potwierdzone. Klient ma prawo do odsprzedaży przedmiotu dostawy w toku swojej zwykłej działalności. Klient niniejszym przenosi na PEDAX wszelkie roszczenia wynikające z takiej odsprzedaży wysunięte wobec nabywcy lub powstałe wobec osób trzecich, niezależnie od tego, czy zastrzeżony towar został odsprzedany w stanie oryginalnym czy po przeróbce. Klient jest uprawniony do dochodzenia takich roszczeń nawet po ich przeniesieniu. Pozostaje to bez wpływu na uprawnienia do dochodzenia roszczeń przez firmę PEDAX; jednakże firma PEDAX nie będzie dochodzić roszczeń dopóki klient nie ureguluje prawidłowo swoich zobowiązań płatniczych. PEDAX może zażądać ujawnienia przez klienta przeniesionych roszczeń i dłużników, wszelkich informacji niezbędnych do ich dochodzenia, przekazania odpowiednich dokumentów oraz poinformowania dłużników o przeniesieniu roszczeń. Jeżeli przedmiot dostawy podlega odsprzedaży wraz z innymi towarami, które nie są własnością PEDAX, wówczas roszczenie klienta wobec nabywcy będzie opiewało na kwotę wynikającą z ceny dostawy uzgodnionej pomiędzy PEDAX a klientem, przy czym roszczenie zostanie uznane za przeniesione. Jeżeli przedmiot dostawy zostanie połączony z jednym lub kilkoma obiektami ruchomymi tworząc jedną spójną całość i jeśli drugi element lub jeden z pozostałych elementów zostanie uznany za główny element, ustala się, że klient przenosi na PEDAX proporcjonalną część współwłasności w taki sposób, że główny element pozostaje własnością klienta. Zastrzeżenie prawa własności oraz pozostałe zabezpieczenia należące do PEDAX obowiązują do czasu całkowitego zwolnienia przez PEDAX z ewentualnych obowiązków, jakie firma PEDAX przyjęła w interesie klienta. Firma PEDAX zwalnia udzielone na jej rzecz zabezpieczenia w takim stopniu, że wartość takich zabezpieczeń przekracza wartość roszczeń o ponad 10%.

2. PEDAX ma prawo do ubezpieczenia przedmiotu dostawy przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem z powodu pożaru, zalania oraz z tytułu innych uszkodzeń na koszt klienta, jeżeli klient nie udowodnił wykupienia takiego ubezpieczenia.

3. Klient nie może zastawiać ani cedować przedmiotu dostawy jako zabezpieczenie. Klient niezwłocznie powiadomi PEDAX o zajęciu, konfiskacie lub innym zbyciu przedmiotu dostawy przez osobę trzecią.

4. W przypadku działania klienta w sposób niezgodny z umową, a zwłaszcza w przypadku niewywiązania się z obowiązku płatności, firma PEDAX będzie upoważniona do odebrania przedmiotu po wcześniejszym przekazaniu ostrzeżenia, a klient będzie zobowiązany do jego oddania. Dochodzenie praw własności, jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez PEDAX następuje po unieważnieniu umowy.


VIII. Odpowiedzialność za wady

1. Możliwość wniesienia przez klienta roszczeń z tytułu wad jest uwarunkowana prawidłowym wypełnieniem przez niego obowiązków w zakresie kontroli i składania reklamacji zgodnie z Art. 377 niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB).

2. W przypadku wystąpienia wady przedmiotu dostawy firma PEDAX jest uprawniona, wedle własnego uznania, do realizacji świadczenia uzupełniającego polegającego na usunięciu wady lub dostarczeniu nowego produktu wolnego od wad. W przypadku usunięcia wady firma PEDAX jest zobowiązana do pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do jej usunięcia, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, o ile takie koszty nie ulegną zwiększeniu z powodu przeniesienia przedmiotu dostawy w miejsce inne niż miejsce realizacji świadczenia.

3. Klient pozostawi firmie PEDAX wystarczającą ilość czasu i zapewni możliwość wprowadzenia niezbędnej poprawki. Części zamienne wraz z ich rozbudową przechodzą bezpośrednio na własność firmy PEDAX. Do czasu odbioru przeniesienie prawa własności do takich części zamiennych zostanie zastąpione przez obowiązek bezpiecznego ich przechowania dla PEDAX przez klienta.

4. Jeżeli wprowadzenie poprawki nie powiedzie się, klient będzie miał prawo, wedle własnego uznania, do unieważnienia umowy lub zażądania obniżenia ceny.

5. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku nieodpowiedniego lub niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji lub obsługi przez klienta lub osoby trzecie, naturalnego zużycia, niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się, użycia niewłaściwego wyposażenia, materiałów zamiennych, wadliwego przeprowadzenia prac budowlanych, nieodpowiedniego wykonania fundamentów, działania czynników chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, chyba że nastąpiło to z winy PEDAX.

6. Okres przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy od momentu przeniesienia ryzyka. Okres gwarancji na części zamienne oraz części użyte do naprawy wynosi 3 miesiące; w rezultacie jednak obowiązuje on co najmniej do czasu upływu oryginalnego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot dostawy.

7. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli klient wprowadził zmiany do przedmiotu dostawy bez zgody PEDAX lub zlecił wprowadzenie takich zmian oraz usunięcie wad osobom trzecim, w wyniku czego usunięcie wady jest niemożliwe lub staje się nieproporcjonalnie trudne. W każdym razie klient ponosi dodatkowe koszty z tytułu usunięcia wady spowodowanej wprowadzeniem zmian.


IX. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu usterek

1. Zgodnie z zastrzeżeniem przepisów ustawowych PEDAX ponosi odpowiedzialność za szkody na zdrowiu, ciele i życiu oraz za szkody wyrządzone przez zaniedbania lub umyślne naruszenie istotnych obowiązków przez firmę PEDAX bądź jej przedstawiciela prawnego lub pośrednika. Istotne obowiązki to obowiązki, których realizacja umożliwia prawidłowe wykonanie zawartej umowy i których przestrzeganie zakłada klient.

2. Za szkody, których nie dotyczy powyższy paragraf, PEDAX ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy zostaną spowodowane rażącym naruszeniem obowiązków przez PEDAX bądź umyślnym lub rażącym naruszeniem obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub pośrednika PEDAX. Odpowiedzialność za rażąco niedbałe działania jest jednak ograniczona do typowej możliwej do przewidzenia szkody.

3. Dalsza odpowiedzialność z tytułu roszczeń odszkodowawczych inna niż przewidziana w pkt 1 i 2 jest wyłączona bez względu na charakter prawny wysuwanego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu innych naruszeń obowiązków wynikających z zawartej umowy lub roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego prowadzącego do uszkodzenia mienia zgodnie z §823 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB).

4. W przypadku gdy odpowiedzialność odszkodowawcza PEDAX jest wyłączona lub ograniczona, odpowiedzialność taka obowiązuje w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej robotników, personelu, pracowników, przedstawicieli lub pośredników firmy PEDAX.


X. Obowiązujące prawo i sąd właściwy

1. Relacje pomiędzy firmą PEDAX a klientem podlegają prawu niemieckiemu. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wyłączone.

2. O ile na potwierdzeniu zawarcia umowy nie wskazano inaczej, miejscem wykonania umowy jest zarejestrowana siedziba naszej firmy.

3. Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy jest sąd w Bitburgu.

Ta strona korzysta z plików cookie. Po dalszym korzystaniu ze strony internetowej zakładamy umowę. Więcej informacji na temat plików cookie i prywatności